Pensioenadvies

Als directeur-grootaandeelhouder of zelfstandig ondernemer heeft u diverse mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Wij maken uw huidige pensioensituatie inzichtelijk en helpen u met het inventariseren van uw individuele wensen en de wettelijke mogelijkheden. Daarbij geven we aan of deze situatie aansluit bij de van te voren geformuleerde doelstellingen.

De dga heeft naast het verzekeren van zijn pensioen bij een verzekeraar sinds 2017 niet meer de optie om pensioen in eigen beheer op te bouwen bij zijn eigen BV. Met het wegvallen van de eigen beheer opbouw is de papieren reservering van pensioenopbouw gelukkig verdwenen. Het grootste deel van de BV ’s met eigen beheer stonden “onder water”. Er was (en is) onvoldoende vermogen aanwezig om het toegezegde pensioen te kunnen uitkeren.

De wet uitfasering pensioen in eigen beheer biedt een scala aan keuzes voor de DGA. Deze keuzes zijn ingewikkeld en verstrekkend. Er dient bij de keuzebepaling rekening gehouden te worden met de belangen van de (ex) partner. Indien dit niet goed wordt geregeld kan bij een toekomstige echtscheiding grote problemen ontstaan. Advies en oplossingen kunnen wij u bieden.

Hoe nu verder om te gaan met vermogensopbouw voor pensioen?

 

Zakelijk pensioenadvies
Kleine Pensioen Advies heeft een ruime expertise op het gebied van collectieve  pensioenregelingen. Zowel werkgevers, werknemers als ondernemingsraden doen een beroep op ons in vraagstukken als:

1. Wijzigingen c.q. opzetten van collectieve pensioenregelingen . Wij kunnen u assisteren bij het opzetten of wijzigen van pensioenregelingen voor uw medewerkers. Allereerst inventariseren wij de pensioenregeling samen met u conform uw wensen binnen de wettelijke kaders. Vervolgens maken we een plan van aanpak. Dit plan maakt voor werkgever en werknemers inzichtelijk wat de kosten, opbrengsten en kwaliteit van het pensioen is.

2. Onderhandelen met verzekeraars inzake contractverlengingen Bij het verlengen van pensioencontracten moet nauwgezet worden gekeken naar zowel het oude als het nieuwe contract. Daarbij spelen onder meer de navolgende zaken een rol: afstemming van de kostenopslagen op het actuele premievolume, winstdeling op bestaande reserves en nieuw te vormen premiereserves, affinanciering van oude verplichtingen, etc. De praktijk wijst uit dat deze onderhandelingen lang kunnen duren. Het is raadzaam dit traject tijdig te starten.

  1. Opstellen van pensioenberekeningen Prognose calculatie Pensioenlasten zijn goed te budgetteren, mits de pensioenregeling in overeenstemming met de wensen van de werkgever is opgezet. Aan de hand van het werknemersbestand wordt een calculatie opgesteld die over een reeks van jaren inzicht geeft in de ontwikkeling van de pensioenlast. IFRS Calculatie Een tweede product is de RJ 271/IAS19 Calculatie. Wij werken samen met actuarissen voor het rapporteren van de bij grotere ondernemingen wettelijk verplichtte IFRS-berekeningen.4. Leveren van een second opinion/controle berekening met betrekking tot lopende pensioenregelingen. Maar al te vaak blijkt dat een eenmaal afgesloten pensioenregeling niet meer aansluit bij de ontwikkeling van het bedrijf. Is de groepsomschrijving wel juist? Geeft de ontwikkeling van het premievolume reden tot zorg? Is de regeling inmiddels door fiscale en/of civiele wetgeving niet meer voldoende actueel? De praktijk wijst uit dat een second opinion vaak verbeter- en soms bespaarpunten oplevert.5. Kosten voor middelloonpensioen lopen teveel op. Als gevolg van de almaar dalende rentes zijn de opslagen welke verzekeraars in rekening brengen voor de gegarandeerde middelloonpensioenuitkeringen geleidelijk aan onbetaalbaar geworden. U kunt onze expertise inhuren om samen met OR en personeel in overleg te gaan voor een moderne betaalbare pensioenregeling.
  2. Het verzorgen van het volledige communicatie traject richting de werknemers.

Advies
De klant ontvangt van ons in een heldere rapportage een uitgebreide analyse van de pensioenregeling met onze objectieve bevindingen.

Uitvoeren van het advies
In het vervolgtraject kunnen wij het volgende voor de onderneming betekenen:

  • Opstellen en inrichten van de pensioenregeling;
  • Adviseren mbt de uitvoeringsovereenkomst;
  • Selectie van de pensioenverzekeraar, die de (aanvullende) pensioenregeling gaat uitvoeren;
  • Verzorgen interne communicatie (richting P&O, managers, werknemers, raad van bestuur en directie);
  • Communicatie met de accountant;
  • Verlenen van bijstand in het oplossen van administratieve problemen.

Kleine Financieel Advies

 

Bezoekadres:
Rensgars 5A
1741 BR  Schagen

T: 0224- 21 54 84
E-mail: info@kleine-advies.nl